„Wstęp – kto jest właścicielem sklepu i gdzie jest prowadzona działalność?”

Internetowy sklep „edekoracje.com” prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową oferowanych towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat produktów zamieszczone są na stronie internetowej  www.edekoracje.com

Sklep edekoracje.com jest własnością firmy:

Edekoracje Adam Danel 11 Listopada 19 58-340 Głuszyca NIP: 8862986374 sklep@edekoracje.com

Strony transakcji:

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.
Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest firma Edekoracje Adam Danel

Dane osobowe:

Dokonując rejestracji w sklepie  www.edekoracje.com Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922) Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta w naszym sklepie.

Produkty:

Pomimo iż w trosce o najwyższą wierność informacji nt. dostępności produktu, strona aktualizowana jest kilka razy dziennie. To z powodu naturalnej rotacji towaru może zdarzyć się, iż dany produkt w chwili zamówienia okaże się niedostępny. W takim przypadku, klient w możliwie najszybszym terminie informowany jest o jego braku i ewentualnym terminie kolejnej dostawy. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów po ich ponownym wprowadzeniu do oferty Edekoracje.com Adam Danel zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

W przypadku wykrycia niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego.
W przypadku dokonania uprzedniej zapłaty za zamówienie przez Kupującego i nie wyrażenie przez niego chęci częściowej realizacji zamówienia, Sklep zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Ceny:

Ceny towarów oferowanych na stronie sklepu są cenami brutto. Na życzenie Klienta wystawiamy stosowną fakturę.

Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Klienta.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie.

Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu edekoracje.com, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania jego zapasów magazynowych.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Składanie i realizacja zamówień:

Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy tani-prezent.pl po zarejestrowaniu indywidualnego konta klienta w bazie sklepu.

Sklep w niektórych przypadkach może poprosić Klienta o potwierdzenie złożenia zamówienia. Zamówienia, których potwierdzenia nie uda się uzyskać w ciągu 5 dni roboczych nie będą realizowane.

Sklep zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień budzących uzasadnione wątpliwości.

Klient składając Zamówienie oraz korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest postępować w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Sklepu Internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy

Płatności

Ponieważ Firma nie jest platnikiem podatku VAT, edekoracje.com Adam Danel wystawia na wszystkie sprzedane towary paragony fiskalne lub faktury ( dawniej – rachunek )

Warunkiem otrzymania na zamawiane produkty faktury jest zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia ( wypełnienie pola nazwa firmy i wpisaniu numeru NIP, podczas rejestracji w sklepie). W przypadku gdy Klient nie wyrazi chęci otrzymania faktury, do przesyłki zostanie załączony paragon fiskalny.

Forma płatności powinna być określona przez klienta podczas składania zamówienia.

Płatności za zamówiony towar można dokonać na jeden z trzech  sposobów:

– Płatnością pobraniową – płatne gotówką kurierowi przy dostarczeniu towaru.
– Płatnością elektroniczną – Karta kredytowa lub e-płatności z panelu transferuj.pl.
– Płatnością przelewową – przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto firmy.

Nr Rachunku Bankowego ING: 59 1050 1908 1000 0092 5324 6574

Edekoracje Adam Danel 11 Listopada 19 58-340 Głuszyca
ING

Dostawa i odbiór towaru:

Sposób dostawy i forma płatności za koszty transportu powinny być określone przez klienta podczas składania zamówienia.
Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych, o ile w trakcie realizacji w kontakcie z Klientem nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy.
W przypadku okoliczności mogących spowodować zmianę terminu dostarczenia przesyłki, Sklep zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie klienta. Jeżeli klient zamówi towar niedostępny na stanie magazynowym, wówczas realizacja jego zamówienia nastąpi po uprzednim uzupełnieniu stanów magazynowych.

Koszt transportu zamówionego towaru ponosi Kupujący.

Koszty przesyłki paczek ponadwymiarowych każdorazowo zostaną ustalone indywidualnie z Klientem.

Koszty przesyłki paczek których adresat znajduje się poza granicami Polski, każdorazowo zostaną ustalone indywidualnie z Klientem.

Wszystkie przesyłki dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone od szkód powstałych w czasie transportu. Jeśli w momencie odbierania przesyłki jej stan fizyczny budzi wątpliwości, opakowanie lub sam towar jest uszkodzony, lub nosi oznaki ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić jej przyjęcia i w jeszcze w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki a następnie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu. Jeśli towar w imieniu zamawiającego odbiera wskazana przez niego osoba trzecia, Zamawiający powinien poinformować ją o warunkach odbioru przesyłki.

Zwroty, reklamacje i serwis:

Jesteśmy przekonani o najwyższej jakości oferowanych przez nas produktów, ponieważ w większości oferowanych produktów sami je produkujemy. Jednak w trosce o pełną satysfakcję z zakupów w naszym sklepie, oferujemy pełną pomoc w przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru, pojawienia się konieczności zapewnienia serwisu lub zgłoszenia reklamacji

Odstąpienie od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa:

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy przesłanie oświadczenia według poniższego wzoru przed jego upływem:

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numer] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  a) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nabywca powinien zwrócić produkt w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. W przypadku, gdy zwracany towar będzie nosił ślady użycia przekraczający zakres zwykłego zarządu określony w ust.3, Nabywca zobowiązany będzie do naprawienia wynikłej stąd szkody na zasadach ogólnych.
 4. Do odsyłanego towaru proszę dołączyć paragon lub fakturę. Nie dołączenie paragonu lub faktury nie ma wpływu na realizację uprawnień związanych z odstąpieniem od umowy.
 5. Koszt przesłania zwracanego towaru ponosi Nabywca. Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia kosztów odesłania towaru przez nabywcę w kwocie najniższej dostępnej w cenniku Poczty Polskiej S.A. dla tego typu przesyłki.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.

 1. Podstawa  i  zakres  odpowiedzialności Sprzedawcy  względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną  lub  prawną  (rękojmia) są  określone  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w szczególności w Kodeksie Cywilnym
  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
  2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  – pisemnie na adres: ul. 11 listopada 19, 58-340 Głuszyca
  – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@edekoracje.com 

  1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,  w  szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia wady,  żądania  sposobu  doprowadzenia Produktu  do  zgodności  z  Umową  Sprzedaży  lub  oświadczenia  o  obniżeniu ceny  albo  odstąpieniu  od Umowy Sprzedaży, oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Postanowienia końcowe”

 1. Dane Nabywcy otrzymane w celu realizacji zamówienia przechowywane są z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa, wymaganych przez Prawo Polskie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. /Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r./ o ochronie danych osobowych.
  2.  Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.edekoracje.com oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Nabywcę oraz zobowiązuje Nabywcę do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta( Dz.U. 2014, poz. 827). Zastrzegamy sobie prawo do możliwości fotografowania wykonanych przez nas produktów według wytycznych klienta. Oferta przedstawiona na tej stronie nie odzwierciedla stanów magazynowych, gdyż prowadzimy sprzedaż również w innych serwisach.
 3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  9. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących jednocześnie konsumentami.
  9. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami (Kontrahenci) Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  9. Klient niebędący jednocześnie konsumentem (Kontrahent) zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
  9. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
  9.6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  9. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  10. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  10. Zmiana Regulaminu:
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  10. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  10. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  10. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  10. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.
  11. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.tani-prezent.pl  oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Nabywcę oraz zobowiązuje Nabywcę do przestrzegania zawartych w nim zasad.
  12.Wszystkie zdjęcia, wzory i opisy są objęte prawami autorskimi. Powielanie, publikowanie i udostępnianie bez naszej zgody jest zabronione!